Ngày đăng bài: 30/11/2020 09:40:54
Công văn số 674/CNTT v/v báo cáo tình hình triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL toàn ngành

Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo[1]

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông,

Triển khai nhiệm vụ cập nhật, hoàn thiện chuẩn dữ liệu, chuẩn trao đổi dữ liệu phục vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa CSDL toàn ngành và các hệ thống thông tin liên quan, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trân trọng đề nghị Quý Sở báo cáo nhanh một số nội dung liên quan theo biểu mẫu kèm theo công văn này (file mềm được đăng tải trên CSDL toàn ngành  tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn).

Văn bản trả lời của Quý Sở đề nghị gửi về Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng,  TP. Hà Nội) trước ngày 05/12/2020 để kịp thời tổng hợp, xử lý (bản điện tử gửi về địa chỉ email Cuccntt@moet.gov.vn) Chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Nguyễn Đức Việt, Cục Công nghệ thông tin, ĐT: 0977.249.787, email ducviet@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

[1] Gồm cả Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

 

Xem và tải về văn bản: >>Tải về<<

Tải về biểu mẫu báo cáo: >>Tải về<<