Văn bản/Hướng dẫn
Công văn số 5499/BGDĐT-CNTT ngày 03/10/2023 vv Triển khai Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2023 -2024
Công văn số 5499/BGDĐT-CNTT ngày 03/10/2023 vv Triển khai Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2023 -2024
Công văn số 2494/BGDĐT-CNTT ngày 25/5/2023 về việc Triển khai Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2022 -2023 và chấn chỉnh nộp BCTK kỳ đầu năm
Công văn Số: 1246/BGDĐT-CNTT V/v rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên CSDL ngành