Văn bản/Hướng dẫn
Công văn số:5342 /BGDĐT-CNTT V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL giáo dục đào tạo
Công văn số 5041/BGDĐT-CNTT về việc Triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2022-2023
Hướng dẫn trường thực hiện tổng kết và nhập dữ liệu đầu cấp lớp 6, 10 năm học 2022-2023
Công văn số 778/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 18/8/2022 v/v cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục