Ngày đăng bài: 04/10/2022 17:31:38
Công văn số 5041/BGDĐT-CNTT về việc Triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2022-2023

Kính gửi:  

  • Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố;
  • Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

                                       

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo (CSDL), để triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023 trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện như sau:

1. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu để thống kê (thông tin trường, lớp, học sinh, đội ngũ, phòng học, chi ngân sách nhà nước) và nộp báo cáo lên cấp trên.

3. Chỉ đạo các Phòng GDĐT đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và nộp báo cáo lên cấp Sở. 

4. Sở GDĐT đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc để tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục của địa phương và nộp báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 05/11/2022 theo 2 hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Sở GDĐT) và qua Hệ thống CSDL ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

5. Một số nội dung mới và yêu cầu rà soát đảm bảo chất lượng thông tin báo cáo thống kê, khắc phục một số tồn tại của các kỳ báo cáo thống kê trước, lưu ý:

5.1 Kê khai bổ sung ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ hồ sơ trường chỉ tiêu “Trường có tổ chức học trực tuyến”, theo khái niệm: Trường học có tổ chức học trực tuyến là trường có hệ thống dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp hoặc thay thế dạy học trực tiếp giúp cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục. Học tập trực tuyến (hay còn gọi là elearning/online learning) là phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa người học với nhau và với giáo viên.

5.2. Kê khai đầy đủ các thông tin chỉ tiêu trong hồ sơ trường như: có sử dụng máy tính, internet cho dạy học, có điện, có nguồn nước sạch, có nước uống,…;

5.3. Kê khai đầy đủ thông tin về học sinh: năm sinh, tình trạng lên lớp, lưu ban, bỏ học…; về đội ngũ: năm sinh, trình độ được đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,…   

5.4. Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính khớp đúng các chỉ tiêu theo mẫu biểu báo cáo thống kê trước khi nộp lên cấp trên (như các thông tin, quy mô trường, quy mô học sinh, quy mô học sinh theo tuổi, số học sinh đi học đúng tuổi, số học sinh lưu ban, bỏ học, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, thông tin phổ cập giáo dục của tỉnh/thành phố, các chỉ tiêu tỷ lệ theo từng cấp học, số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục,…).

5.5. Đối với các cơ sở giáo dục đã thực hiện kê khai thông tin cho năm học 2022-2023 trước thời điểm ngày 30/9/2022 cần kê khai bổ sung, rà soát lại thông tin theo các yêu cầu nêu trên (từ mục 5.1 đến 5.4.) và nộp lại báo cáo thống kê lên cấp trên. 

6. Tổ chức và tổng hợp thông tin hỗ trợ xử lý các vướng mắc:

- Sở GDĐT tổ chức thực hiện quản lý và khai thác, sử dụng CSDL giáo dục theo quy định tại Chương III, Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 quy định về CSDL giáo dục và đào tạo. Yêu cầu Sở GDĐT giao nhiệm vụ cho phòng/ban, cán bộ (đơn vị đầu mối) chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị cấp dưới xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai theo phạm vi quản lý của Sở, đồng thời tổng hợp thông tin cần trao đổi, xử lý về Cục Công nghệ thông tin.

 Đề nghị Sở GDĐT gửi thông tin đơn vị và cán bộ được giao nhiệm vụ đầu mối (tên đơn vị, họ tên cán bộ, email, điện thoại) về địa chỉ email phongthongke@moet.gov.vn.      

- Cục Công nghệ thông tin tiếp nhận ý kiến: 

+ Về kỹ thuật Hệ thống CSDL qua email: csdl@moet.edu.vn và hệ thống hỗ trợ trực tuyến (hướng dẫn sử dụng chi tiết trên http://csdl.moet.gov.vn);

+ Về nội dung thông tin thống kê: Phòng Thống kê, email: phongthongke@moet.gov.vn.

Trân trọng./. 

 

- Chi tiết văn bản xem tại đây: >>Công văn số 5041/BGDĐT-CNTT<<