Ngày đăng bài: 22/08/2022 08:24:48
Công văn số 778/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 18/8/2022 v/v cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo[1]

Ngày 19/3/2020, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã có công văn số 306/NGCBQLGD-CSNGCB gửi các Sở giáo dục và đào tạo về việc cập nhật dữ liệu giáo viên, CBQL, nhân viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (CSDL). Theo đó, đối với việc cập nhật số liệu đội ngũ khi có biến động (tuyển mới, chuyển đi, chuyển đến, nghỉ hưu, thôi việc …), các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có nhân sự biến động (theo phân cấp) cập nhật trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biến động về đội ngũ.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 19/8/2022 một số địa phương chưa cập nhật số liệu khi có biến động về đội ngũ. Để có đủ dữ liệu trên CSDL ngành phục vụ công tác chuẩn bị đội ngũ năm học 2022-2023 và thực hiện Nghị quyết số 72-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2026, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo một số nội dung sau:

1. Thực hiện đầy đủ việc cập nhật dữ liệu về đội ngũ lên CSDL ngành Giáo dục theo hướng dẫn tại công văn số 306/NGCBQLGD-CSNGCB cho năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo.

2. Tổ chức, chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật dữ liệu trên CSDL ngành Giáo dục tính đến thời điểm ngày 22/8/2022, đặc biệt lưu ý đến dữ liệu về số lớp của năm học 2022-2023 và trạng thái cán bộ (tuyển mới, chuyển đi, chuyển đến, nghỉ hưu, thôi việc …).

3. Các Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành xong trước 11h30 ngày 23/8/2022 và bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác để Bộ Giáo dục và Đào tạo khai thác phục vụ công tác báo cáo Chính phủ.

Trân trọng./.


[1] Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

 

- Chi tiết văn bản xem tại đây: >>Công văn số 778/NGCBQLGD-PTNGCB<<

- Phụ lục hướng dẫn cập nhật dữ liệu: >>Phụ lục HDSD<<