Ngày đăng bài: 11/04/2023 15:14:39
Công văn Số: 1246/BGDĐT-CNTT V/v rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên CSDL ngành

Chi tiết văn bản xem tại đây >>Công văn Số: 1246/BGDĐT-CNTT<<

Phụ lục Hướng dẫn cập nhật >>Phụ lục hướng dẫn<<

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và
xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm
nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang triển khai
nhiệm vụ Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(CSDLQGvDC) với cơ sở dữ liệu về GDĐT (CSDL ngành).

Để thu thập đầy đủ thông tin hồ sơ học sinh phục vụ việc chia sẻ, đồng bộ
dữ liệu với CSDLQGvDC, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ tổ chức kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông (THPT), phục vụ xét tuyển trình độ đại học, trình độ
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT
tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật thông tin học sinh đang học lớp 12
năm học 2022-2023 trên hệ thống CSDL ngành. Cụ thể như sau:

 I. NỘI DUNG RÀ SOÁT

1. Bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của học sinh đang học lớp 12

năm học 2022-2023, bao gồm các thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, dân
tộc, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (đồng thời là số định danh cá
nhân)/Số hộ chiếu (đối với học sinh không có quốc tịch Việt Nam) và nơi thường
trú.

 2. Bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin kết quả học tập, rèn luyện của các

năm học lớp 10, 11, 12 cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023, bao
gồm: điểm tổng kết từng môn học (có tính điểm), điểm tổng kết, xếp loại học lực,
hạnh kiểm của từng học kỳ và cả năm.
Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo tại Phụ lục kèm theo và được đăng
tải trên hệ thống CSDL ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện như sau:

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, có học

sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) thực
hiện cập nhật dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ
theo yêu cầu. Cụ thể:

 + Yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân của học sinh; điểm tổng kết từng môn

học (có tính điểm), điểm tổng kết, xếp loại học lực, hạnh kiểm của từng học kỳ và cả
năm của các năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12. Hoàn thành trước 17h
ngày 21/4/2023.

 + Yêu cầu cập nhật điểm tổng kết từng môn học (có tính điểm), điểm tổng kết,

xếp loại học lực, hạnh kiểm của học kỳ 2 và cả năm lớp 12. Hoàn thành trước 17h
ngày 31/5/2023.

 - Đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra dữ liệu cập nhật của các cơ sở giáo

dục đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

2. Thông tin hỗ trợ trong quá trình triển khai

Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email:
csdl@moet.edu.vn, số điện thoại đường dây nóng: 0364.714.702 và Hệ thống hỗ
trợ trực tuyến.

 Các thông tin trên có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của học sinh trong

kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023, đề nghị Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các
phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng thời hạn./.