Ngày đăng bài: 09/03/2022 13:54:36
Công văn số 622/BGDĐT-ĐANN ngày 28/2/2022 về việc báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 622/BGDĐT-ĐANN

V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   28   tháng  02  năm 2022


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dân năm 2021 và triển khai hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung tâm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021 của địa phương theo mẫu Đề cương gửi kèm theo Công văn.

    - Bản mềm Báo cáo gửi về địa chỉ http://dean2080.moet.gov.vn; bản in gửi về Bộ GDĐT (qua Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) trước ngày 30/03/2022 theo địa chỉ: số 18, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

2. Đối với các Sở giáo dục và đào tạo

- Cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành tại địa chỉ: http://csdl.moet.gov.vn (Đề nghị tham khảo tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo trên phần mềm) trước ngày 25/03/2022.

- Rà soát và thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ thông tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

- Đôn đốc, rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc.

3. Về công tác phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật như sau:

- Hỗ trợ về nội dung báo cáo, biểu mẫu thống kê: liên hệ với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, điện thoại (024)36231614 hoặc (024)32151128, email: dean2080@moet.gov.vn.

- Hỗ trợ thông tin triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành: liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm vui lòng xem và tải về tại đây:

- Công văn số 622/BGDĐT-ĐANN: >>Xem, tải về<<

Tài liệu hướng dẫn báo cáo trên CSDL toàn ngành: >>Xem, tải về<<