Ngày đăng bài: 28/05/2021 15:45:12
Công văn số 2192 /BGDĐT-VP về Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020 - 2021.

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

   - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, để triển khai kỳ báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo công văn chi tiết gửi kèm.

Xem và tải Công văn  tại đây: Công văn số 2192  /BGDĐT-VP